ใน catergory นี้ จะรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่น่าจะมีประโยชน์ต่อการทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก เน้นที่ คำว่า "ผู้นำ และภาวะผู้นำ"  โดยไม่แบ่งแยกมหาวิทยาลัย  เนื้อหาใดๆ ที่มีประโยชน์เพื่อการต่อยอดความรู้ ก็จะขอนำมาใส่ไว้ตามที่ค้นเจอ จะได้ไม่ซ้ำซ้อน และเพื่อช่วยโลกร้อน (ประหยัดกระดาษ ไม่ต้องพิมพ์ ^^)

ถ้า entry นี้ ไปก้าวก่ายลิขสิทธ์ รบกวนช่วยแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ (ขออภัยไว้ล่วงหน้า ไม่ได้เจตนา แต่ทำเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เรียนรู้และต่อยอดความรู้เท่านั้นค่ะ)

http://www.hhsc.ca/images/QUALITY_PERFORMANCE/LeadershipDevelopment.jpg

Dissertation ควรเป็นอย่างไร?

 

การค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงความคิดริเริ่มที่จะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทั้งในประเทศและที่เป็นสากล  เน้นหัวข้อในรายวิชาบังคับ ดังนี้ 1) การบูรณาการศาสตร์ 2) ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ 3) การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 4) ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ 5) ความเป็นผู้นำหรือความเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  6) การจัดการคุณภาพและความรู้ทางการศึกษา แต่ให้ความสำคัญกับหัวข้อตามรายวิชาเลือกอื่นที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หรือหัวข้ออื่นๆ ที่สนใจด้วย

 

Original educational research contributing to new knowledge for recommending solutions to issues in Thailand or universal  context.  Areas of research focused on topics in core courses are: 1) integration of science, 2) strategic leadership, 3) management for change, 4) leadership for behavior change, 5) educational leadership or principalship full with academic and professional merit and ethics, and 6) educational quality and knowledge management, but also concentrated on topics in specified elective courses in the curricula or other interested topics.

 

ขั้นตอนการทำดุษฎนิพนธ์
  • ศึกษาวิจัยบริบทเพื่อกำหนดปัญหาการวิจัย  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  จัดทำโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
  • พัฒนาเครื่องมือวิจัย วิจัยภาคสนาม  และวิเคราะห์ข้อมูล
  • วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและอภิปรายผล  เขียนรายงาน  สอบดุษฎีนิพนธ์ และนำเสนอบทความการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

 

เว็บไซต์ที่หา

Comment

Comment:

Tweet

#9 By (180.180.94.246|180.180.94.246) on 2014-09-19 00:19

กำลังคิดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การปฏิรูปการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการไปสู่ระบบทหารอาสาสมัครเต็มรูปแบบ มีความเห็นเป็นเช่นใดครับ

#8 By พีระพล (103.7.57.18|125.26.114.59) on 2012-06-25 16:05

Nice writing. I searching various blogs for my Custom essay research.I belive your website should come up much higher in the search results than where it is showing up right now….

#7 By dissertation help (119.155.21.96) on 2011-07-06 15:13

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#6 By Thesis professional writers (116.71.34.173) on 2011-06-15 15:12

()explain this topic to me it's very helpful ,

#5 By Best custom dissertation service (116.71.56.185) on 2011-01-11 17:31

excellent article,i really enjoyed for this lovely post,wow and I hope you share this kind of article in future,

#4 By buy unique dissertation (116.71.56.185) on 2011-01-11 13:40

เรื่องนี้ได้ไหมอะค่ะ
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการทำงานเป็นทีม ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

#3 By แจ๋น (115.67.133.42) on 2010-03-24 15:27

ชื่อหัวข้อ น่าสนใจมากค่ะ ^^

#2 By Leadership Guru on 2009-08-19 07:53

กำลังจะทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง บทบาทของผู้นำกับยุทธศาสตร์นโยบายสาธารณะโลกยุคใหม่ด้านการพัฒนาเชิงสังคม กรณีศึกษา เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

#1 By jana (58.9.192.241) on 2009-08-15 21:57