Dissertation-Leadership

 

 

เรียงตามลำดับอักษร

สังคม / ราชการ

  • การใช้ภาวะผู้นำแนวพุทธของหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (รายงานการวิจัย) โดยอัญญา ศรีสมพร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2551 คลิกอ่าน
  • การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเต็มศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายศิลป์ชัย  ม่วงเกลี้ยง, อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมพิศ โห้งาม (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ภูมิภาค สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี)
  • ผู้นำชุมชนชนบทไทย : ปัจจัยที่นำไปสู่ตำแหน่งอำนาจ กรณีศึกษา ตัวที่มาของอำนาจ เปรียบเทียบ จังหวัดลำปาง ชัยภูมิ สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี จันทบุรี โดย นางสัณหภรณ์ เรือนเงิน , อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก)
  • สตรีกับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในวงราชการไทย ระดับอธิบดีกรมและปลัดกระทรวง โดย นางสาวกนกภรณ์ ปลอดโปร่ง , อาจารย์ที่ปรึกษา    ดร.นันทนา นันทวโรภาส (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก)

 

ธุรกิจ

  • ปััจจัยด้านเชาวน์อารมณ์  บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลางในองค์กรธุรกิจ โดย ผศ.รัตติกรณ์ จงวิศาล  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (คลิกอ่าน บทคัดย่อ)

การเมือง

  • ภาวะผู้นำในช่วงวิกฤติของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร : ศึกษาช่วงก่อนและหลัง 19 กันยายน 2549 โดย นายวิม เกษมสัย, อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก)

 

ภาษาอังกฤษ

  • Intelligent Leadership and Leadership Competencies. Developing a Leadership Framework for Intelligent Organizations (2003) Pentti Sydänmaanlakk,Helsinki University (read abstract)

ที่มา

Link บทความภาษาอังกฤษ (โหลดได้ฟรี เต็มฉบับ)

 

 

ใน catergory นี้ จะรวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่น่าจะมีประโยชน์ต่อการทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก เน้นที่ คำว่า "ผู้นำ และภาวะผู้นำ"  โดยไม่แบ่งแยกมหาวิทยาลัย  เนื้อหาใดๆ ที่มีประโยชน์เพื่อการต่อยอดความรู้ ก็จะขอนำมาใส่ไว้ตามที่ค้นเจอ จะได้ไม่ซ้ำซ้อน และเพื่อช่วยโลกร้อน (ประหยัดกระดาษ ไม่ต้องพิมพ์ ^^)

ถ้า entry นี้ ไปก้าวก่ายลิขสิทธ์ รบกวนช่วยแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ (ขออภัยไว้ล่วงหน้า ไม่ได้เจตนา แต่ทำเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เรียนรู้และต่อยอดความรู้เท่านั้นค่ะ)

http://www.hhsc.ca/images/QUALITY_PERFORMANCE/LeadershipDevelopment.jpg

Dissertation ควรเป็นอย่างไร?

 

การค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงความคิดริเริ่มที่จะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทั้งในประเทศและที่เป็นสากล  เน้นหัวข้อในรายวิชาบังคับ ดังนี้ 1) การบูรณาการศาสตร์ 2) ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ 3) การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 4) ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ 5) ความเป็นผู้นำหรือความเป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  6) การจัดการคุณภาพและความรู้ทางการศึกษา แต่ให้ความสำคัญกับหัวข้อตามรายวิชาเลือกอื่นที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หรือหัวข้ออื่นๆ ที่สนใจด้วย

 

Original educational research contributing to new knowledge for recommending solutions to issues in Thailand or universal  context.  Areas of research focused on topics in core courses are: 1) integration of science, 2) strategic leadership, 3) management for change, 4) leadership for behavior change, 5) educational leadership or principalship full with academic and professional merit and ethics, and 6) educational quality and knowledge management, but also concentrated on topics in specified elective courses in the curricula or other interested topics.

 

ขั้นตอนการทำดุษฎนิพนธ์
  • ศึกษาวิจัยบริบทเพื่อกำหนดปัญหาการวิจัย  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  นำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  จัดทำโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
  • พัฒนาเครื่องมือวิจัย วิจัยภาคสนาม  และวิเคราะห์ข้อมูล
  • วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและอภิปรายผล  เขียนรายงาน  สอบดุษฎีนิพนธ์ และนำเสนอบทความการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

 

เว็บไซต์ที่หา