KM-LO

Cognitive Domain พุทธิพิสัย

posted on 09 Jun 2009 06:56 by leadership in KM-LO

วันนี้ ไปอ่านเจอเรื่องนี้ เขียนโดย อาจารย์เศก  เลยเอามารวบรวมไว้เผื่อใครจะนำไปใช้อ้างอิงในการสอบ หรือใช้ทั่วๆไป  เนื้อหามีดังนี้ค่ะ

 

Cognitive Domain หรือ พุทธิพิสัย เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้ ความคิดสติปัญญา Bloom ได้จัดแบ่งไว้ 6 ระดับคือ

  1. Knowledge คือความจำ หรือความรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมในความสามารถที่เก็บ หรือรักษาความรู้ไว้แล้วสามารถระลึกได้ในภายหลัง เหมือนกับเราบันทึกข้อมูลไว้ใน memory ที่สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง เช่นการเรียนรู้ว่า อาหารหลักมี 5 หมู่เป็นต้น

  2. Comprehension คือความเข้าใจ เป็นพฤติกรรมที่สามารถประมวลใจความหลัก หรือใจความสำคัญ หรือสาระสำคัญ แล้วสามารถตีความออกมาได้ตรงตามสาระสำคัญนั้นได้ หรือขยายความ หรืออธบายเพิ่มเติมได้โดนที่สาระหลักไม่เปลี่ยนแปลงไป

  3. Application คือการนำไปใช้ เป็นพฤติกรรมที่สามารถนำความรู้ที่ได้มาหรือเข้าใจมาเอาไปใช้งานได้ นำไปแก้ปัญหาได้โดยประมวลมาจากความรู้ความเข้าใจ เช่นเรียนทำอาหารมาแล้ว สามารถประกอบอาหารได้หลายอย่างโดยใช้ความรู้ที่มีอยู่ สามารถรู้ว่าอาหารปริมาณ แค่ไหนต้องใส่น้ำปลาเท่าใดเป็นต้น

  4. Analysis คือการวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมที่สามารถ คิดแยกแยะ แบ่ง แตกส่วนประกอบ และบอกความสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ ว่าเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรได้ เช่นเรียนทำอาหารมาแล้ว พอมาพบกับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง วิธีปรุงอย่างไร ใช้ไฟเบา หรือไฟแรง เป็นต้น

  5. Synthesis คือการสังเคราห์ เป็นพฤติกรรมที่สามารถ นำส่วนย่อย หรือองค์ประกอบย่อยมาผนวก หรือรวมกันเป็นสิ่งเดียว หรือเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้มีประโยชน์ หรือสมบูรณ์มากขึ้น เช่นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ หรือแนวความคิดใหม่ๆ เช่นเมื่อเรียนทำอาหารมาแล้ว สามารถคิดสร้างเมนูใหม่ๆ ขึ้นมาได้เป็นต้น

  6. Evaluation คือการประเมินค่าเป็นพฤติกรรมที่สามารถ ติดสิน ประเมิน หรือสรุปในเรื่องของสิ่งต่างๆได้ อย่างมักหลักการณ์ หลักเกณฑ์ ที่มีเหตุผล เช่นการตัดสินกีฬา ตัดสินคดี หรือประเมินว่าสิ่งนั้นดี ไม่ดี ถูกต้องหรือไม่ โดยประมวลมาจากความรู้ทั้งหมดที่มี

ทั้งหมด 6 ระดับ ถ้ากลัวจำไม่ได้ก็ท่องสั้นๆว่า จำ-ใจ-ใช้-วิ-สัง-ประ คราวนี้เวลาเราจะทำแผนการสอนก็ต้องมาวางระดับความรู้แล้วว่าจะให้ออกมาถึงระดับไหน ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอนครับ