Meanings-Concepts

เขียนโดย อิศราวดี ชำนาญกิจ

         

          ผู้รู้หลายท่านบอกว่าผู้นำ (leader) นั้นต่างจากผู้จัดการ (manager) แน่ๆ แต่จะต่างกันแค่ไหนนั้น ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไป

          ที่จริง ทั้งสองคำนี้บางครั้งก็ไม่ได้แยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน เพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้จัดการก็ย่อมจะต้องมีลักษณะความเป็นผู้นำอยู่แล้ว และผู้นำบางท่านก็สามารถเป็นผู้จัดการได้เช่นเดียวกัน

ความหมายของผู้จัดการและผู้นำ

          การจะให้ความหมายของคำว่าผู้นำและผู้จัดการที่แตกต่างกันได้นั้น น่าจะเป็นเรื่องของการมองใน 3 ปัจจัย คือเรื่องบทบาทหน้าที่ ลักษณะการทำงาน และบุคลิกภาพที่เป็นจุดเด่น มากกว่า

          ผู้จัดการ จึงหมายถึง ผู้ที่จัดการในเรื่องกระบวนการทำงานต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มองหาหนทางให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นคง มีระบบระเบียบ สามารถควบคุมได้ มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (ที่เกิดขึ้นวันต่อวัน)และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว (โดยบางครั้งไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงต้นตอของปัญหา) นอกจากนี้ บางครั้งยังมีอำนาจในการสั่งงานแล้วผู้อื่นต้องทำตาม เพราะสามารถให้คุณให้โทษได้ (มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง)

          ขณะที่ ผู้นำ จะไม่สนใจการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ ตามขั้นตอน แต่จะใช้พฤติกรรมเชิงรุก (ความกระตือรือร้น) ใช้การจูงใจ และแรงบันดาลใจ ในการกระตุ้นชักชวนให้ผู้อื่นทำตาม (อาจใช้วิธีล่อด้วยรางวัล และโอกาสในเรื่องต่างๆ) มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาและผู้นำมักกล้าเสี่ยง

          องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มักจะชอบคำที่ความหมาย(ในที่นี้) หมายถึงผู้จัดการมากกว่าผู้นำ เพราะดูว่ามีแบบแผน ดูมั่นคงน่าเชื่อถือกว่า แต่อย่างไรเสีย องค์กรธุรกิจในยุคนี้ก็จำเป็นจะต้องสรรหาและฝึกฝนผู้จัดการเก่งๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้นำที่ดีไปในเวลาเดียวกัน เพราะผู้นำธุรกิจหลายๆท่านที่เก่งมากๆนั้น มักจะเป็นทั้งผู้นำและผู้จัดการที่ดีเลิศด้วย ซึ่งการจะพัฒนาทั้งสองด้านควบคู่ไปพร้อมกันนั้น องค์กรธุรกิจอาจจะต้องลดกฎระเบียบข้อบังคับ ลดขั้นตอนการสื่อสารที่ยุ่งยากซับซ้อนลงไป และควรต้องสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่เอื้อต่อการเปิดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ได้

 

อ้างอิง

          Abraham Zaleznik, Managers and Leaders: Are They Different?, Harvard Business Review on The Mind of the Leader, 2005