716

บรรยายโดย รศ.ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์

สรุปโดย อิศราวดี  ชำนาญกิจ

ป.ตรี - East - West University

ป.โท & เอก - Loyola University

http://www.managementjournals.com/journals/hrm/1-1/08-01.gif

HRM Model from http://www.managementjournals.com/journals/hrm/1-1/08-01.gif 

 

เครื่องมือ - Core Competency  & Functional Competency เป็นเครื่องมือที่วัดได้

อจ.บอกว่า น่าจะเป็นที่ compensation & Benefit มาก่อน และ Employee Relationship อันดับต่อมา

Health & Safety

การพัฒนาคน ด้วย Training & Development

- ใช้ KM, LO, Career Path, Career Development, On-the-job training

Performance Management (พัฒนามาจาก Evaluation) ประเมินจาก Strength & Weakness, Motivation, Coaching, Couseling, Mentaling

งาน HR นานาชาติ พูดถึง

  • Talent Management
  • Work-Life Balance
  • Change (demographic เช่น Generation ที่แตกต่าง Baby boomers, X, Y (Highly technology, รับผิดชอบ, อดทนต่ำ, ไม่ชอบให้เจ้านายมาสั่ง)

Work Analysis and Design (ตาม sheet)

  • Succession Plan
  • Conflict Management

SBP 716 Knowledge Management

posted on 30 Nov 2008 09:53 by leadership in PhD-Courseworks

เช้า 9:30-10:30 am  ท่านอาจารย์ ดร.นายแพทย์ ประยงค์  เต็มชวาลา

กล่าวถึง ภาคการศึกษาที่ผ่านมา  ให้กำลังใจนักศึกษาปริญญาเอกทุกท่านในทุกๆ เรื่อง  แบ่งกลุ่มทำงานและการพรีเซ้นต์งาน

 

10:30-12:00 ดร.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ์

บรรยายเรื่อง Introduction to Knowledge Management (สไลด์จะอยู่ในเว็บบอร์ด PhdLeader ค่ะ)