coursework

รศ.ดร.กิ่งพร  ทองใบ

การพัฒนายุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของผู้นำ

ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Management is that set of managerial decisions and actions that determines the long term performance of the corporation

 

กระบวนการในการตัดสินใจ  ดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปโดยมีประสิทธิผลและได้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอกเวลา  เป็นการทำได้เยี่ยมกว่า  หรือเป็น Effective Process โดยมีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 • เป็นการจัดการทั่วทั้งองค์กร
 • พัฒนาจุดเด่นจนได้เปรียบคู่แข่งขันทุกทาง
 • ให้องค์การมีสัมฤทธิ์คติ คือ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ตามสถานการณ์

กระบวนการในการกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัดของธุรกิจในระยะยาวและสร้างหรือพัฒนาวิถีทางในการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์การเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  2 ประการ คือ  ความหมาย   วิถีทางในทางปฏิบัติ  (ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

 

หมายถึง  การวางแผน  การดำเนินงาน  และการควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ)

 

จุดเน้นมุ่งที่การบริหาร

 

กลยุทธ์ที่คิดค้นขึ้นมาต้องอาศัยพื้นฐานทางการบริหารเป็นหลัก

 

Criteria Used to Categorized "Strategic Management Concept/Theory"

 • Scope of Strategy
 • Concept Origin
Categorized by "Scope of Strategy"
 • Corporate Level Strategy - Michael E Porter, Peter F Drucker, John P Kotter, Tom Peters
 • Functional Level Strategy / Management Tools
  • Marketing Management - Phillip Kotler
  • Human Resources Management - Dave Ulrich
 • Management Tools/ Concepts

Categorized by "Concept Origin"

 • Develop from Others, Personal Concept
 • Best Practices
 • Research Finding เช่น In Search of Excellence, Built to Last, Living Company, Good to Great

อาจารย์แนะนำให้อ่านหนังสือเรื่อง Managing in the Next Society ของ Drucker

(ภาษาไทยมีแปลแล้วชื่อ การบริหารการจัดการสังคมแห่งอนาคต แปลโดย รศ.ดร.กนลา สุขพานิช ขันทปราบ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความที่กล่าวถึง "การบริหารแบบดั้งเดิม" และที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ก็คือเรื่อง "เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบครอบจักรวาล" เนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือ การกล่าวถึงกระแสของการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมในอนาคต ซึ่งจะเป็นพันธกิจสำคัญของนักบริหารในอนาคต

ในอีก 10 - 15 ปีข้างหน้านี้ องค์กรต่างๆ จะถูกคุกคามอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก และเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ยิ่งกว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเสียอีก

หนังสือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เราสามารถบริหารและจัดการกับสังคมแห่งอนาคตได้อย่างสำเร็จผล )

 
  

กูรูทางด้านกลยุทธ์ ที่สำคัญอีกท่านหนึ่งคือ Igor Ansoff และ โมเดลของอิกอร์

การบ้าน

งานเดี่ยว

Reading Assignment หาบทความ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมา present หน้าห้อง (10 นาที) ในช่วงเช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2551  หามา 3 บทความ แล้วนำมาเขียนสรุปเป็นของตัวเองประกอบด้วย บทนำ  วัตถุประสงค์  สรุป  (5-10 หน้า)  [ส่งทั้งรายงาน และพรีเซ้นต์หน้าห้องด้วย]

อาจจะหาได้จาก Journal of Management, Harvard Business Review

Indy Assignment - ส่งงานอ่านและสรุป (ประมาณ 10 หน้าต่อคน) ส่ง 1 paper ในวันที่ 17 ม.ค. 2552 แล้วนำเสนอด้วย powerpoint ภายใน 2 สัปดาห์)

1. กลยุทธ์ธุรกิจ - ผู้อ่านและสรุป ณัฐชยา

2. คิดใหม่่ การตลาด - อภิศักดิ์

3. ยุทธวิธีการแข่งขัน - พรเพ็ญ & เกศราภรณ์

4. คิดใหม่เพื่ออนาคต - เบญจางค์ & ส่งศักดิ์

5. เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balance Scorecard - ภูมินทร์

6. สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ - ส่งศักดิ์

7. ห้าหลุมพรางของ CEO - วรารัตน์ & นิธิวัฒน์

8. BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน - จารุวัฒน์ & วรภัทร

9. เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ - พิกุล

10. What's the big Idea - พสิษฐ์, ชัชวาลย์, นภัสรพี, กัญญารัตน์

11. The Essence of Strategic Management - อิศราวดี, เกียรติเสริม

12. The New Rational Manager: An Updated Edition for A New World - โสรจ, สุขุมาลย์, เสงี่ยม, ธนกฤต

โดย รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

ชื่อวิชา การพัฒนาวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำทางสังคม  ธุรกิจ การเมืองในโลกยุคโลกาภิวัตน์

 

Peter F Drucker และ หนังสือ Management

Management Theory คำว่า Vision น่าจะใช้เมื่อสมัย French Revolution หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม (ศต. 15 -16)เมื่อเกิดลักษณะของการทำงานในโรงงาน  เป็นการจัดการทางวิทยาศาสตร์ Scientific Management

ต่อมา มีการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ และเอกชน ก็นำยุทธศาสตร์มาใช้

 

Thomas Peters กับหนังสือ In Search of Excellence

ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ ศึกษากันอย่างจริงจัง ถือว่าเป็นในยุคปัจจุบัน (200 ปีที่ผ่านมา เท่านั้น)

 • หลัง WW 2  มีกูรู คนสำคัญคือ Peter Drucker (1957) เขียนหนังสือชื่อ Management
 • ช่วงหลังจากปี 1970 เป็นช่วงของการปฏิวัติ IT (Information Technology)  ในยุคนี้ มีการพูดถึงคลื่นลูกที่ 3 (เขียนโดยอัลวิน ทอล์ฟเล่อร์) [ สำหรับในประเทศไทย ในช่วงหนึ่งมีผู้เขียนหนังสือ อัศวินคลื่นลูกที่ 3 ระบุว่า คือ ทักษิณ ชินวัตร]  ส่วนคลื่นลูกที่ 4 คือ การพัฒนานวัตกรรม    ในช่วงนี้ กูรูคนสำคัญ คือ Tom Peters เขียนหนังสือเรื่อง In Search of Excellence (1979) กูรูท่านต่อมา คือ Michael E Porter นักเศรษฐศาสตร์ ที่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Competitive Advantage ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน หรือในเรื่องของการจัดการกลยุทธ์ Strategic Management  ได้เขียน หนังสือเรื่อง "On Competition"
 
Michael E Porter และ กลยุทธ์ Five Force Model
 • ต่อมา ในทางการบริหารจัดการจะพูดกันมากในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม Ethical and Moral  พูดกันมากถึง Good Governance

กระบวนการบริหาร จากหนังสือเรื่อง Management ของ P.Drucker

เดิมใช้คำว่า Administrator  หลังจากที่หนังสือเล่มนี้ออกจำหน่าย จึงมีการพูดถึง Management มากขึ้น จากสูตรการบริหารจัดการ (Gulick)

POSDCORB  ---> POLE

P = Planning, O = Organizing, D = Directing ต่อมาเปลี่ยนเป็น L = Leading, E = Evaluating

 

แนวคิดการบริหารในยุคปัจจุบัน (Modern Management Concept) จาก Tom Peters

 • เน้นที่ความเป็นเลิศทางการบริหาร (Excellency) :

In Search of Excellence - the eight themes

 1. A bias for action, active decision making - 'getting on with it'.
 2. Close to the customer - learning from the people served by the business.
 3. Autonomy and entrepreneurship - fostering innovation and nurturing 'champions'.
 4. Productivity through people - treating rank and file employees as a source of quality.
 5. Hands-on, value-driven - management philosophy that guides everyday practice - management showing its commitment.
 6. Stick to the knitting - stay with the business that you know.
 7. Simple form, lean staff - some of the best companies have minimal HQ staff.
 8. Simultaneous loose-tight properties - autonomy in shop-floor activities plus centralised values.
 • ลักษณะที่แสดงความเป็นเลิศทางการบริหาร ได้แก่ เน้นการบริหารเพื่ออนาคต  การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่ง 1.เป็นการวางแผนที่มีเป้าหมายชัดเจน (ความได้เปรียบทางการแข่งขัน Competitive Advantages) และ 2.เพื่อประเมินภาวะแวดล้อม (บริบท หรือ contexts) ใช้กลยุทธ์ SWOT Analysis  นอกจากนี้ ยังต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การด้วย  และการสร้างความคล่องตัว