leadership

นำมาจากหนังสือของ John C. Maxwell

1. ผู้นำต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ต้องมองไปถึงอนาคต และเห็นจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน

2. ผู้นำต้องใฝ่รู้ ต้องไม่ล้าหลัง ติดตามเรียนรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงอยุ่เสมอ

3. ผู้นำต้องเป็นผู้รับใช้ที่ดี เรียนรู้การปฏิบัติจากผู้อื่น

4. ผู้นำต้องมีวินัยในตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างวินัยให้กับองค์กร

5. ผู้นำต้องเป็นผู้มั่นคง ในหลักการ อุดมการณ์ ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์

6. ผู้นำต้องเป็นคนกล้ารับผิดชอบผลที่เกิดจากการตัดสินใจ

7. ผู้นำต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำให้การทำงานเกิดความราบรื่น

8. ผุ้นำต้องเป็นคนรู้จักแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวถ้ารู้ว่ามีปัญหาตร้องรีบแก้ไม่ปล่อยให้ ปัญหาคงค้าง

9. ผู้นำต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ต้องเชื่อว่าทำได้

10. ผู้นำต้องมีใจรักในงาน รักผู้ร่วมงาน รักผู้เกี่ยวข้องในงาน รักผู้รับบริการ รักตนเองเข้าใจตนเอง

11. ผู้นำต้องมีคุณธรรม เชื่อมั่นในหลักคุณธรรม

12. ผู้นำต้องมีเสน่ห์ บุคลิกดี ความประทับใจแรกพบช่วยให้งานประสบความสำเร็จได้ง่าย

13. ผู้นำต้องทุ่มเท เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ หากไม่ทุ่มเทจะเป็นเพียงนักฝัน

14. ผู้นำต้องรู้จักการสื่อสารที่ดี มีความสามารถสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งทีตนเองคิด ทำเรื่องยากให้ง่าย

15. ผู้นำต้องเป็นคนมีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างมีหลักวิชาการให้เกิดความสำเร็จ

16. ผู้นำต้องกล้าหาญ ทำในสิ่งที่ถูกต้องกล้าคัดค้านในสิ่งผิด

17. ผู้นำต้องมีวิจารณญาณที่ดี รู้จักวิเคราะห์ ตัดสินใจถูกต้อง

18. ผู้นำต้องมีความแจ่มชัดในทุกด้าน

19. ผู้นำต้องเป็นคนมีน้ำใจ

20. ผู้นำต้องเป็นคนมีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ

21. ผู้นำต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อเข้าถึงจิตใจคน

 

ในเดือนนี้มีผู้เข้าชม 13,823 ฮิต (เฉลี่ยวันละ 460 ฮิต ผู้เข้าชมมากที่สุดคือ 650 ฮิต) (ไม่รวมวันที่ 31 กรกฎาคม 2552)

ตั้งแต่เปิดบล็อคมา (8 มิถุนายน 2551)  [1 ปีกับ 1 เดือน]

มีผู้เข้าชมมาแล้ว 83,995 ฮิต (ตกเดือนละประมาณ 7,000 ฮิต)

แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ ^^

สวัสดีค่ะ  เพื่อนใหม่ หลักสูตร ผู้นำฯ รุ่น 3 ทุกท่าน

เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอม  แอมมี่ ในฐานะประธานฝ่ายวิชาการของรุ่น 2 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านผู้นำอันอบอุ่นของเรานะคะ

PhD Leadership 1 by you.
ดร.วนัสรา, ดร.ภูวนิดา, ดร.พิณลัพธพร, และบางส่วนของผู้นำ รุ่น 1

ภาพที่นำมาลงในนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ  (ที่เหลือ เพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://phdleader.com/) เพราะบล็อคนี้ ตั้งใจจะทำไว้เพื่อใช้ลงสรุปเล็คเชอร์  สรุปหนังสือ และบทความที่น่าสนใจ  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงานบางส่วน  และเผยแพร่ผลงาน  แต่เดี๋ยวอะไรที่ไม่เกี่ยวกัน แอมมี่จะเอาไปเก็บไว้ที่อื่นนะคะ

PhD Leadership 2 by you.

สุดหล่อ สุดสวย บางส่วนของรุ่น 2 โดยมีท่านประธานชัชวาล (พี่เปี๊ยก) อยู่ขวาสุด

สรุปเล็คเช่อร์ของรุ่น 2 นั้น  ให้เปิดที่ blog map หรือ สารบัญหลักของบล็อคนี้(http://leadership.exteen.com/blog-map)   ซึ่งอยู่ใต้ภาพเมืองชิคาโก ถัดจาก home ส่วนหน้า reference คือ การอ้างอิง (เชิงอ