research

Research Methodology

posted on 26 Sep 2008 09:50 by leadership in PhD-Courseworks

 บรรยายโดย รศ.ดร. วรพิทย์  มีมาก

 องค์ประกอบที่สำคัญของ การวิจัย

 1. ปรัชญา - ปรัชญาทั่วไป ปรัชญาด้านคุณภาพ (ปรากฎการณ์วิทยา อัติภาวนิยม ปรัชญาสมัยใหม่)
 2. การออกแบบวิจัย
 3. Research Methodology

Philosophy of Science vs Philly of Social Science

PS เมื่ออธิบายแล้วจะมีน้ำหนักและแข็งแกร่งมากกว่า PSC

แต่ทั้งสองอัน มีที่มาจากแหล่งกำเนินเดียวกัน

ผู้ที่อธิบายเรื่องความแตกต่าง คือ Kuhn ผู้คิดเรื่อง Paradigm & Paradigm Shift

Explanation - เกี่ยวข้องกับการอธิบายปรากฎการณ์ของสังคม

Understanding, Falasy

 

ระเบียบวิธีวิจัย เทียบเท่ากับ อริยสัจ 4 

ผู้บริหาร จะต้อง หาปัญหา หรือสร้างปัญหา เช่น น้ำท่วม

ผู้บริหารไทยมักจะแก้ปัญหามากกว่าหาปัญหา

อจ. อธิบายเรื่อง สมมติฐานและตัวแปร

ขั้นตอนการวิจัย

 

สรุปขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่ 

(บทความชิ้นนี้ เกี่ยวกับเรื่อง Paradigm และ Methodology น่าสนใจมากค่ะ ลองอ่านดู คลิก )

Significant นั้น คิดออกมาในลักษณะ Negative เพราะต้องการหา ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

ส่วน Confident จะคิดในเชิงบวก Positive ต้องการหาโอกาสที่จะเกิดในแง่บวก

อจ แนะนำให้ไปอ่าน ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก ของ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการทำที่สุดยอด รวมทั้งงานชิ้นอื่นๆ ซึ่งจะเห็น research process และ arguement ที่ดีมาก

อจ.อธิบายถึง Argumentation หรือวิธีการสังเคราะห์และวิพากษ์

ตามชี้ท เรื่องโลกความจริงและโลกสมมติ

 

Designing Research Dimensions

 • Research Purposes - theoretical or applied? เป้าหมายของการวิจัย  ขึ้นอยู่กับว่าอยากทำอะไร ถ้าต้องการพิสูจน์ทฤษฎี - งานวิจัยนั้นต้องแกร่งมาก  แต่ถ้าแค่ต้องการประยุกต์ใช้ ไม่ต้องแกร่งมากก็ได้
 • Research Problems - what questions are asked? ปัญหา คำถามของปัญหา -- คนไทยต้องฝึกการตั้งปัญหาเยอะๆ ผู้ที่ตั้งปัญหาเก่งมากในประเทศไทยคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเกิดทั้งทฤษฎี แนวคิด และแนวทางต่างๆ ออกมา แล้วทั่วโลกยอมรับ UN รับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อเป็นแนวทางใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก  แต่คนไทยเองไม่ได้เห็นความสำคัญหรือนำมาใช้จริง
 • Research Setting - simulation or natural? การวิจัย เลือกแบบทดลอง หรือธรรมชาติ
 • Research Investigators - background and training
 • Research Methods - a continuum การออกแบบ

อจ.อธิบายเรื่องผลลัพท์ที่ได้จากการวิจัย การป้องกันค่าความเท็จจากการทำวิจัย 

อจ แนะนำหนังสือชื่อ Experimental and quasi-experimental designs for research D T CAMPBELL ; J C STANLEY, Rand McNally and Co United States, 1966 (93 pages)

 

หัวข้อระดับ ป.เอก ควรจะลึกขนาดไหน?

ตอบ - ควรจะ 1 เป็นการพิสูจน์หรือสร้างทฤษฎีใหม่  ต้อง cutting edge มากๆ  เช่น ของ U of Chicago จะเน้นทฤษฎี ขณะที่ Harvard BS จะเน้นการประยุกต์ทฤษฎีมากกว่า  หรือ 2 เอาทฤษฎีไปประยุกต์

อจ. พูดถึง Durkheim, การฆ่าตัวตายและการวิจัยทางสังคมวิทยา  เป็นงานวิจัยที่น่าอ่าน

ช่วงบ่าย อจ. อธิบายความแตกต่างระหว่าง Quantitative และ Qualitative Research

และในส่วนของ Mixed Methodology ได้แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมจากบทความ Journal of Mixed Methods Research เขียนโดย Tashakkori and Creswell (สามารถดาวน์โหลด บทความทั้ง 7 หน้าได้ค่ะ ถ้าคลิกแล้วไม่ขึ้นมา)

ต่อมาก็อธิบายเรื่องการวัด Measurement, Reliability, Validity.

สำหรับเพื่อนๆ รุ่น 2 แนะนำว่า ให้อ่านหนังสือ ระเบียบวิธีวิจัยเล่มใหญ่สีแดง ของ ดร.สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ ไปซัก 3 รอบเป็นอย่างน้อย แล้วจะเข้าใจซาบซึ้งยิ่งขึ้นค่ะ

 

 ชื่อวิชา: Advanced Quantitative Research Methodology for Social Sciences

เริ่มบรรยาย: ผศ.ดร.เฉียบ ไทยยิ่ง

สรุปเรียบเรียงโดย แอมมี่

กรอบเนื้อหา

 1. ปรัชญาศาสตร์
 2. ระเบียบวิธีการวิจัย
 3. ตัวแบบต่างๆ
 4. จรรยาบรรณของนักวิจัย

การประเมินผล

 1. สอบข้อเขียน 
 2. Reading Assignment (10 เรื่อง)  (อ่านทั้ง 10 เรื่อง เขียนรายงานส่งเพียง 5 เรื่อง)    
 3. Dissertation Proposal

 

Reading Assignment

ส่งงาน - ต้องเซ็นชื่อด้วยและส่งที่คุณอัจฉรา

 • งานชิ้นที่ 1      Philosophy of Science
 • งานชิ้นที่ 2      Conceptualization
 • งานชิ้นที่ 3      The Nature of Human Action: Meaning and Action
 • งานชิ้นที่ 4      Explanation
 • งานชิ้นที่ 5      Social Facts: Holism vs. Individualism 
 • งานชิ้นที่ 6      Causal Model
 • งานชิ้นที่ 7      Axiomatic and Theory Construct
 • งานชิ้นที่ 8     ระเบียบวิธีวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม
 • งานชิ้นที่ 9     การวัดและเครื่องมือในการวิจัย
 • งานชิ้นที่ 10   การวิจัยและการประเมินผล

(หมายเหตุ: อจ.แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละเรื่อง มีวันส่งต่างกันไป - อีเมลมาขอรายละเอียดได้ค่ะ)

Dissertation Proposal
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เขียนแค่ 3 บทเท่านั้น ไม่น้อยกว่า 6 หน้า ไม่ควรเกิน 10 หน้า (มากกว่านี้ก็ได้ค่ะ) รูปแบบทั้งหน้าปก การเขียน การพิมพ์ ถ้าเป็นไปได้จะส่งอีเมล (หรือแฟ๊กซ์ให้ทราบทุกท่านค่ะ)
วาระการส่งงานครั้งที่ 1     ส่ง 14 กันยายน 2551 โครงสร้างทั้ง 3 บท
วาระการส่งงานครั้งที่ 2     ส่ง   3 พฤศจิกายน 2551 ฉบับสมบูรณ์

อาจารย์ ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา
ผู้บริหารต้องมี - บทบาทบริหาร, วิชาการ, และบริการ -- มีการวิจัยอยู่ตรงกลาง

ทักษะของผู้บริหาร
 • Human Relation Skill
 • Conceptual Skill - ความคิดรวบยอด
 • Technical Skill

การวิจัยและพัฒนา

การวิจัย (Research = re + search)

เป็นการค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงหรือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยใช้วิธีการศึกษาที่มีความแม่นตรง (Validity) และเชื่อถือได้ (Reliability)

คุณลักษณะของ "งานวิจัย"

    1.ความสมบูรณ์ทางกระบวนการ

 • การใช้ความคิด (ใจ)
 • การกระทำเพื่อรวบรวมข้อมูล (กาย)
 • การเผยแพร่ผลงาน (วาจา)

     2.ความลึกซึ้งของการค้นคว้า

     3.ความใหม่ขององค์ความรู้

ประโยชน์ของงานวิจัย

 1. พัฒนาองค์ความรู้  - เปลี่ยนปัญหา >>> ปัญญา
 2. กระบวนการพัฒนานโยบาย  - การแก้ปัญหา, การตัดสินใจ

การเลือกหัวข้อวิจัย

 1. สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ / สถาบัน
 2. มีลำดับความสำคัญสูง
 3. อยู่ในความสนใจ / ความถนัดเฉพาะตัว

ปัญหาคือ ช่องว่างหรือความแตกต่าง ระหว่างสภาพการณ์สิ่งที่เป็น vs สภาพการณ์สิ่งที่จะมีจะเป็น x concern

คุณภาพของงานวิจัย