Teaching

posted on 02 Feb 2009 11:39 by leadership

 

 ปี 2009 หน่วยงานของรัฐ/บริษัทเอกชน - อ. อิศราวดี   ชำนาญกิจ  (แอมมี่)

วิทยากร มืออาชีพ ในหลักสูตร

 • Managing Information & Time Management"  - บริษัท ทรู วิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • " เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด ทำอย่างไร? "  -  2 วัน สำนักงานอัยการสูงสุด   (ระดับ 8 -10, 90 ท่าน)
 • " Leadership  Development"  -  บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • " Risk Management"       - กรมพัฒนาฝึมือและแรงงาน  (ระดับ 7-8, 50 ท่าน)
 • " Train the Trainer"      - 2 วัน  กรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน  บางพลี
 • " การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างาน" - 2 วัน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (120 ท่าน) 
 • " Risk Management" - บริษัท ยากำจัดยุง  อาร์ต (2 รุ่น)
 • " การขายเชิงรุก"         - บริษัท เอส แอนด์ ซัน จำกัด (เครื่องดื่มรังนกแท้ Scotch)
 • " Service Excellence"   - บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด  บางโคล่
 • " Train the Trainer"   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (70 ท่าน)
 • " การคิดเชิงสร้างสรรค์" -  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (ปตท.) (4 รุ่น)
 • " Excellent Service Mind" - บริษัท เจตาแบ็ค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
 • " การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ" - TTK Logistic (Thailand) Co.,Ltd. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
  " วิกฤตเศรษฐกิจโลกและการปรับใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ"  หลักสูตรปริญญาเอก สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • " การบริหารองค์กรและบุคลากร" - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC (New Entreprenuer Creation) จ. ปราจีนบุรี (2 รุ่น) จัดโดย สภาอุตสาหกรรม

 

ปีนี้ 2009 ไปทำความดีมาด้วยการแบ่งปันความรู้ (ฟรี) หลายสถาบัน หลายมหาวิทยาลัยเชียว  ตามนี้ค่ะ

 

(องค์กร/หน่วยงานใดสนใจ จะเชิญไปบรรยาย / วิทยากร / ที่ปรึกษา ส่งอีเมล์มาได้ที่ ammy789@hotmail.com) 085-908-3354 

หัวข้อวิชาที่บรรยาย/ฝึกอบรม ปี 2008  - วิทยากร อ. อิศราวดี   ชำนาญกิจ

          บางหัวข้อสอนหลายบริษัท แต่ปรับและประยุกต์ไปตามความต้องการเน้นของแต่ละบริษัทค่ะ

 • Advance Leadership 
 • Excellent Service Mind
 • Orientation อย่างมีประสิทธิผล
 • The 7th+1th Habits for Highly Effective People   - คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจพ. ปราจีนบุรี (85คน)
 • การบริหารองค์กรและบุคลากร
 • การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างาน 
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี                        -  บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
 • การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ                           
 • การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย            - กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 • ภาวะผู้นำ  (Leadership)                             - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 • ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ
 • เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • การคิดเชิงระบบ                                          -  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
 • Train the Trainer
 • กลยุทธการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
 • การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ  (International Business Negotiation) -  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 • การทำงานเชิงรุก                               -  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด (3 รุ่น)
 • การขายเชิงรุก                                      -  บริษัท เครื่องดื่มรังนกแท้ สก๊อต
 • การตลาดสมัยใหม่ (Modern Trade)       -  บริษัท เครื่องดื่มรังนกแท้ สก๊อต
 • การพยากรณ์ธุรกิจ (Business Forecasting)
 • การบริหารโครงการ (Project Management)
 • การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Blue Ocean
 • Strategy to Implement Marketing Plan
 • Excellent Key Account Management Strategy
 • Foundations of Management
 • Leadership Development
 • สุดยอดนักขายมืออาชีพ  (Selling like a Champion)
 • Risk Management 
 • Train the Trainer 
 • ยุทธการเพิ่มยอดขาย (Effective Selling)
 • Effective Business Writing Skills
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร (Communication & Negotiation Skills for Executive)

 

หน่วยงานและองค์การที่สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปราจีนบุรี
 • มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี
 • มหาวิทยาลัยรังสิต  (ภาคภาษาอังกฤษ) จังหวัดปทุมธานี
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน  
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงมหาดไทย
 • กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานอัยการสูงสุด  กระทรวงยุติธรรม 
 • สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
 • สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 • บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (ปตท) 
 • บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด 
 • บริษัท อุตสาหกรรมไทยซัมมิต ออโตพาร์ท จำกัด 
 •  บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์  (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ จำกัด (ในเครือ บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด) 
 • บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด (ในเครือ บริษัท ไทยออย์ปิโตรเลียม จำกัด) 
 •  บริษัท มินเซน แมชชีนเนอรี่ จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร คูเบอร์ต้า) 
 • บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริค (ไทยแลนด์) จำกัด 
 • บริษัท ซากา ฟาสเท่นเนอร์ จำกัด 
 •  บริษัท เจตาแบ็ค (เยอรมัน-ไทย บอยล์เลอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง) จำกัด
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอส แอนด์ ซัน จำกัด (เครื่องดื่มรังนกแท้ Scotch)
 • บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด (สีสำหรับอุตสาหกรรม) 
 • ธนาคารสินเอเชีย